JUDr. Miroslav Vincenec mvincenec@advokat-sk.sk

+421-2-204 222 28

Sme tí, ktorí radi pomôžu.

Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra (KUV do OR)

Konečný uživateľ v OR (KUV)

Konečný uživateľ v OR (KUV) Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra (KUV do OR)

Ste právnická osoba a nie ste emitentom cenných papierov ? Potom máte povinnosť zapísať do obchodného registra konečného užívateľa výhod. Jedná sa o neverejný zoznam, ktorý nebude verejne dostupný.

Od kedy ? Od 1.11.2018 je daná povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod do OR a to podľa zákona č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri v nadväznosti na novelu zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

Vzhľadom k našim značným skúsenostiam so zápisom konečného užívateľa výhod do registra partnerov verejného sektora sme pripravení zrealizovať pre Vás zápis do obchodného registra. Kontaktujte nás a my zabezpečíme všetko potrebné.

RPVS – Register partnerov verejného sektora

Advokát ako oprávnená osoba podľa zákona 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora realizuje zápis do RPVS. Ste partnerom verejného sektora ? Ste subjektom, ktorý prijíma finančné prostriedky z verejných zdrojov, zúčastňuje sa verejného obstarávania, je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a pod., pričom Vám majú byť poskytnuté jednorazovo finančné prostriedky vo výške viac ako 100.000,- EUR alebo súhrnne v kalendárnom roku viac ako 250.000,- EUR ? Pokiaľ áno, je zákonnou povinnosťou zapísať sa do RPVS.

Veľmi radi, veľmi rýchlo a za rozumných podmienok pre Vás zabezpečíme zápis do registra. Kontaktujte a nás a my pripravíme a zabezpečíme všetko potrebné.

GDPR – ochrana osobných údajov

Spracúvate osobné údaje fyzických osôb ? Potom sa na Vás vzťahuje Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov č. 2016/679 účinné od 25.5.2018. Je potrebné sa zamerať na dôslednú ochranu osobných údajov, mať vyhotovenú požadovanú dokumentáciu, správne postupovať voči dotknutým osobám, poučiť zamestnancov o procesoch a postupoch.

Potrebujte krátke školenie k GDPR ? Alebo aj vypracovať dokumentáciu ? Radi prídeme, poučíme a dokumenty vyhotovíme. Medzi tie najdôležitejšie patrí smernica o ochrane osobných údajov, zmluvy s inými subjektmi (sprostredkovateľmi), poučenie o právach dotknutej osoby, záznamy o spracovateľských činnostiach a iné.

Obchodné spoločnosti – Obchodné právo

Ste podnikateľ ? Máte obchodnú spoločnosť ? Potrebujete realizovať zápis do obchodného či živnostenského registra, vybaviť iné oprávnenie na podnikanie ? Veľmi radi Vám poskytneme právne poradenstvo pri zakladaní spoločností, zmenách, zrušení spoločností (likvidácia), pri prevodoch obchodných podielov a akcií. Máte viac spoločností a chcete ich zlúčiť ? Naše dlhoročné skutočnosti Vám radi poskytneme i pri týchto právnych úkonoch.

Máte záujem nastaviť si zmluvnú dokumentáciu so svojimi obchodnými partnermi ? Kúpna zmluva, sprostredkovateľská zmluva, zmluva o dielo, mandátna zmluva, komisionárska zmluva, zmluva o obchodnom zastúpení, zmluva o predaji podniku, akú potrebujete, takú pre Vás pripravíme, vecne, profesionálne, vyvážene, no napriek tomu vo Váš prospech.

Zameriavame sa taktiež na podrobné vypracovanie právnych stanovísk k požadovanej téme a problematike. Podrobná analýza ukáže silné a slabé stránky prípadu a odhalí možnosti a riešenia každého prípadu.

Máte záujem kúpiť inú spoločnosť ? Vypracujeme Vám due dilligence / právny audit - komplexné právne stanovisko vo veci posúdenia právneho stavu spoločnosti, ktoré je podkladom pre rozhodovanie o kúpe spoločnosti. Právny audit je tiež možné pripraviť pre Vašu spoločnosť, aby ste vedeli posúdiť, na ktoré oblasti je potrebné sa zamerať, v ktorých oblastiach právo dodržujete a na ktoré je potrebné sa viac zamerať. Rovnako je dôležitý audit zmlúv, aby ste nestrácali tam, kde môžete voči svojim zmluvným partnerom získať. Dobrá zmluva je základ dobrého obchodného vzťahu.

Iné právne oblasti

Skončil s Vami zamestnávateľ pracovný pomer ? Dodržal všetky podmienky ? Je skončenie pracovného pomeru platné alebo neplatné ? Nároky v prípade neplatného skončenia pracovného pomeru sú pre zamestnanca veľmi priaznivé, nebojte sa bojovať o svoje práva a nárok, my Vás zastúpime. Alebo len potrebujte vyhotoviť pracovné zmluvy, dohody o vykonaní práce, o pracovnej činnosti, dokumenty pri skončení pracovného pomeru ? Obráťte sa na nás.

Nádherný právny inštitút a pritom málo využívaný. Realizujeme právne posúdenie platnosti a neplatnosti zmenky, podkladov vo veci vyhotovenia vlastnej, cudzej zmenky, ako inštitútu na zabezpečenie pohľadávky, zmenkové doložky, zmenkové ručenie (aval), indosácia zmeniek, protestácia zmenky, vymáhanie zmeniek súdnou cestou

Kupujete či predávate nehnuteľnosti, hnuteľné veci či uzavierate zmluvy podľa občianskeho zákonníka? Advokát je vždy na Vašej strane. Realizujeme prípravu zmluvnej dokumentácie – kúpna zmluva, zámenná zmluva, nájomná zmluva – byt či nebytový priestor, darovacia zmluva, konanie pred katastrom a pod.

Pokiaľ sa už nedá vyhnúť súdnemu sporu, mnohoročné skúsenosti so zastupovaním klientov pred okresnými či krajskými súdmi ale aj pred Najvyšším súdom SR a Ústavným súdom SR Vám dávajú záruku profesionálneho zastupovania vtedy, keď už dohoda nie je možná - žaloba, zastupovanie na pojednávaniach, podávanie opravných prostriedkov, odvolanie, dovolanie, obnova konania.

O nás

Advokát JUDr. Miroslav Vincenec vykonáva prácu v advokácií viac ako 20 rokov, ako samostatný advokát pôsobí v praxi od roku 2002. Právo pri poskytovaní poradenstva presadzujeme s potrebnou citlivosťou a slušnosťou, radíme klientom správny postup v procese ich podnikania, poskytujeme našim klientom možnosti riešení, ktoré naši klienti požadujú a ocenia.

V rámci svojej činnosti spolupracujeme s mnohými ďalšími advokátmi a advokátsky kanceláriami špecializovanými napr. na vymáhanie pohľadávok, právo hospodárskej súťaže, verejné obstarávanie, energetiku, telekomunikácie, automobilový priemysel. Cieľom advokáta a kooperujúcich advokátov je poskytovať klientom právne poradenstvo z rôznych oblastí práva SR a to fyzickým i právnickým osobám. Dominantnými oblasťami sú však obchodné právo, občianske právo, pracovné právo, RPVS, GDPR. Komunikácia prebieha priamo v jazyku slovenskom, nemeckom i anglickom. V prípade požiadaviek klienta je možné kedykoľvek zabezpečiť tlmočenie a úradné preklady z rôznych jazykov sveta.

Právne poradenstvo je poskytované kvalitne a s prihliadnutím na prípad i v primeranom časovom horizonte. Ideálnym pracovným médiom, bez ktorého si v súčasnosti advokáti nedokážu predstaviť svoju prácu, je samozrejme internet, prostredníctvom ktorého je práca ešte kvalitnejšia a rýchlejšia a obratom je možné poradiť klientom veľmi rýchlo. Vždy však dávame prednosť osobnému kontaktu s klientom ale aj s protistranou nášho klienta, pretože osobné stretnutia mnohé vyriešia a uľahčia.

Kontakt

JUDr. Miroslav Vincenec, advokát

Advokátska kancelária

Trenčianska 56/D, 821 09 Bratislava

Tel. : +421 - 2 - 204 222 28

Email : mvincenec@advokat-sk.sk